POLYETHYLENE

.023
.035
.055

.023 Black M/M Polyethylene 24X45

.023 Dark Blue M/M Polyethylene 24X45

.023 Frost M/M Polyethylene 24X45

.023 Green M/M Polyethylene 24X45

.023 Lt Blue M/M Polyethylene 24X45

.023 Orange M/M Polyethylene 24X45

.023 Red M/M Polyethylene 24X45

.023 White M/M Polyethylene 24X45

.023 Yellow M/M Polyethylene 24X45

 

.035 Black M/M Polyethylene 24X47

.035 Dark Blue M/M Polyethylene 24X47

.035 Frost M/M Polyethylene 24X47

.035 Green M/M Polyethylene 24X47

.035 Lt Blue M/M Polyethylene 24X47

.035 Orange M/M Polyethylene 24X47

.035 Red M/M Polyethylene 24X47

.035 White M/M Polyethylene 24X47

.035 Yellow M/M Polyethylene 24X47

 

.055 Black M/M Polyethylene 24X50.5

.055 Dark Blue M/M Polyethylene 24X50.5

.055 Frost M/M Polyethylene 24X50.5

.055 Green M/M Polyethylene 24X50.5

.055 Orange M/M Polyethylene 24X50.5

.055 Red M/M Polyethylene 24X50.5

.055 White M/M Polyethylene 24X50.5